Wiadomości lekarskie, 2010,LXIII,1; 17-23

Związek między poziomami lipidów i fibrynogenu a ryzykiem udaru w grupie polskich dzieci z arteriopatią i chorobami serca

Ilona Kopyta1*, Beata Sarecka-Hujar2, Ewa Emich-Widera1, Elżbieta Marszał1, Iwona Żak2


1Katedra i Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


2Katedra i Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Udar niedokrwienny mózgu należy do rzadkich chorób wieku dziecięcego. Do tradycyjnych czynników ryzyka wystąpienia udaru należą: choroby serca, arteriopatie, koagulopatie i dyslipidemie. Celem pracy była ocena związków między poziomami lipidów i fibrynogenu a ryzykiem udaru w grupie polskich dzieci.

Materiał i metody: Badana populacja obejmowała 75 pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu (średni wiek 8,24±5,56) i 71 zdrowych dzieci (średni wiek 10,32±5,7). Udar niedokrwienny mózgu został zdiagnozowany zgodnie z klasyfikacją WHO.

Wyniki: Stwierdzono, że poziom triglicerydów w surowicy i poziom fibrynogenu w osoczu może być rozpatrywany jako czynnik ryzyka udaru wieku rozwojowego (p=0,004, OR=7,01 i p=0,024, OR=2,16, odpowiednio). W podgrupie dzieci po udarze z problemami kardiologicznymi poziom triglicerydów również wydaje się być istotnym czynnikiem ryzyka (p=0,006, OR=7,14). Poziomy triglicerydów i fibrynogenu różnicowały także podgrupy dzieci z następstwami neurologicznymi od kontroli.

Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników możemy stwierdzić, że poziomy triglicerydów i fibrynogenu są ważnymi czynnikami ryzyka w etiologii udaru niedokrwiennego mózgu.

pełny artykuł dostępny w języku angielskim